FLASH !

Door de huidige Corona-maatregelen worden Algemene Vergaderingen schriftelijk gehouden, dit tot 31.05.2022.

Hierbij vindt u de tekst die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad nr 348 dd 30.12.21, pagina 126284.

Hoofdstuk 9 Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Art. 104. De beslissing van een vereniging van mede-eigenaars die wordt genomen tijdens de periode tussen de in artikel 118 bedoelde datum en de in artikel 105 bedoelde datum volgens de procedure bedoeld in artikel 3.87, § 11 van het Burgerlijk Wetboek, kan rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij tenminste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. 

De beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars worden genomen bij de meerderheid die , voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering.

De stembiljetten die de syndicus elektronisch of met de post heeft ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van verzending, zijn geldig. Naast de gegevens vermeld in artikel 3.87, § 10, eerste lif, van het Burgerlijk Wetboek , notuleert de syndicus tevens de naam van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen.

Art. 105 Dit hoofdstuk treedt buiten werking op 01 juni 2022.

 

 

 

 

Beheer van mede-eigendom maakt deel uit van een volledig vastgoed kantoor, we vinden het even belangrijk als verkoop of verhuur en doen het even graag.

 

Het is een traditioneel beroep maar we leggen graag onze eigen accenten.

  • Zo worden leveranciers en aannemers door de mede-eigenaars gekozen, niet door de syndicus
  • Zo volgen we de provisie betalingen heel kort op, hierdoor zijn er nauwelijks achterstallen. Mocht er toch een dossier voor de rechtbank komen dan zijn er voor de andere mede-eigenaars, die te goeder trouw zijn, geen extra kosten
  • Zo worden schadedossiers in het gebouw door onszelf beheerd, hierdoor wordt de periode tussen schade en regeling aanzienlijk ingekort
  • Zo worden uitgaven – behalve dringende – steeds gedaan met het akkoord van de algemene vergadering of de raad van mede-eigendom
  • Zo is de administratie zo veel als mogelijk geautomatiseerd, waardoor we meer tijd hebben voor het echte beheer van uw gebouw

 

Door deze directe en praktische aanpak wordt het werk voor ons aanzienlijk vergemakkelijkt, dit heeft als gevolg …een gunstige prijs!!

 

Controle door de raad van mede-eigendom, en in kleine gebouwen door een mede-eigenaar, wordt automatisch voorzien want we zijn ons steeds bewust dat we werken met uw geld dat ons is toevertrouwd.

 

Op dit ogenblik is onze dienstverlening beschikbaar in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

 

Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaand formulier voor gelijk welke vraag of een offerte.

Neem contact op

Ik vraag een offerte voor het beheer van de mede-eigendom gelegen te: